??????????????? www.pta-satitpatumwan.com สวัสดี !
 
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· รายนามสมาชิก
· เนื้อหาสาระ
· เผยแพร่ข่าวสาร
· วัตถุประสงค์
· หัวข้อเรื่อง
· สถิติการเข้าชม
· กระดานข่าว
· ข้อบังคับ
· ค้นหา
· คณะกรรมการ
· ปฏิทินกิจกรรม

โรงเรียนสาธิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ


ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 69 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่


วัตถุประสงค์ของสมาคม

- ส่งเสริมความเข้าใจอันดี แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครองและครูอาจารย์

- ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน

- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและครูในด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ

- ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือในการศึกษาของนักเรียน การสร้างจริยธรรม การแก้ปัญหา และการรบรมนักเรียน

- ส่งเสริมสวัสดิการของนักเรียนและสมาชิก

- ร่วมมือกับรัฐบาล องค์กร สมาคม มูลนิธิ และบุคคลภายนอก ในอันที่จะส่งเสริมนักเรียน และสมาชิกในด้านความรู้ ความประพฤติ อนามัย และ สวัส ดิการ ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

 

สมาคมมีสมาชิก 2 ประเภท คือ

- สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ที่เผ็นผู้แหครองนักเรียน หรือเป็นครูอาจารย์ของโรงเรียน และคณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับของสมาคม

- สมาชิกกิตติมศักดิ์ได้แก่ ผู้ทรงคุณวิฒิ หรือผู้ที่อุปการคุณแก่สมาคม หรือแก่โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวันซึ่งคณะกรรมการมีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการที่มาประชุมและออกเสียง สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์ เริ่มเมื่อได้ตอบรับคำเชิญเป็นลายลักษณ์อักษรถึงนายกสมาคม

 

ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคม

- สมาชิกสามัญที่เป็นผู้ปกครองนักเรียนต้องเสียค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคมดังนี้

ค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ค่าบำรุงสมาคมตลอดชีพ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

- สมาชิกสามัญที่เป็นครูอาจารย์ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียนครั้งแรกและ

บำรุงสมาคม

 

ระยะเวลาการคำรงตำแหน่ง

- คณะกรรมการสมคมฯ อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งมิใช่เป็นการออกตามวาระด้วยเหตุผลดังนี้

- ตาย

- ลาออก

- ขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อ 6

- ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออกจากตำแหน่ง

- การดำเนินการของสมาคมฯ ตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้

- ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม มีจำนวนอย่างน้อย 10 คน อย่างมากไม่เกิน 25 คน คณะกรรมการนี้ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคมและให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกันเองเป็นนายกสมาคม 1 คน และอุปกนายกไม่เกิน 3 คน ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน เป็นอุปนายกคนที่ 1 โดยตำแหน่ง

- ให้กรรมการผู้ริเริ่มจัดตั้งสมาคม มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเหมือนคณะกรรมการบริหารสมาคมทุกประการ จนกว่าคณะกรรมการบริหารซึ่งที่ประชุม ใหญ่เลือกตั้งมารับมอบหมายงาน

ให้กรรมการผู้ริเริ่มจัดตั้งสมาคมนี้ จัดให้มีการประชุมใหญ่ภายใน 1 ปีนับ ตั้งแต่จดทะเบียนสมาคมเพื่อเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารของสมาคมต่อไป

- สมาชิกในปีก่อตั้งสมาคมได้แก่ ผู้ที่เป็นผู้ปกครองนักเรียน หรือเป็นครูอาจารย์ของโรงเรียน

- ขอ้บังคับฉบับนี้นั้น ให้เริ่มใช้บังคับได้นับตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นต้นไป

- เมื่อสมาคมได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถือว่าผู้เริ่มการทั้งหมดเป็นสมาชิกสามัญ

 

เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

รหัสลับ: รหัสลับ
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีกิจกรรมสำหรับวันนี้
มีนาคม 2017
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

 


สมรรถภาพในการปรับตัว คือความสำเร็จในชีวิต (Self-adjustment is the most important element of a successful life)   
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.20 วินาที
Designed by VIPixel.com